PERSONEL ADAYI İŞE BAŞVURU, KARİYER ve İŞ YETKİNLİK BEYAN FORMU


KİŞİSEL BİLGİLER

EĞİTİM-MESLEKİ ve KİŞİSEL GELİŞİM BİLGİLERİ

Eğitim Aşaması Okul Adı-Yeri Bölüm Devam Yılları Mezuniyet Derecesi
İlköğretim
Ortaöğretim
Meslek Yüksek Okulu
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kurs ve Eğitim Adı (Mesleki Yeterlilik veya Kişisel Gelişim) Sertifika Bilgisi Eğitim Süre-Yıl
1
2
3
4
5
Yabancı Dil TOFEL Derecesi KPDS Derece YÖKDİL Derece
1
2
3
Teknik Yetkinlikler Az Orta Çok Çok İyi
Bilgisayar Kullanım Bilgisi
WORD Kullanım Bilgisi
EXCEL Kullanım Bilgisi
Var İse Başkaca Program/Yazılım………………
Var İse Başkaca Program/Yazılım………………
MESLEKİ DENEYİM-ÇALIŞMA HAYATI

(En son çalışılan işyerinden başlayarak geriye doğru yazınız)


Çalışılan İş Yeri Ünvanı Yapılan İş Giriş-ÇıkışTarihi Ayrılma Nedeniniz
GÖREV ve ÜCRET TALEPLERİ

REFERANS BİLGİSİ

BEYAN ve KABUL

  1. İşe Başvuru, Kariyer ve İş Yetkinlik Beyan Formunda geçen tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, bu bilgilere güvenilerek işe kabulümün yapılması durumunda gerçek dışı veya yanlış ya da hatalı beyanlarımın sonradan anlaşılması durumunda herhangi bir ihbar ve tazminata gerek kalmaksızın iş akdimin haklı nedenle fesh edilebileceğini, hakkıma yalan veya yanıltıcı bilgi vermekten dolayı yasal yollara başvurulabileceğini bildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.
  2. İş bu belgede yer alan kişisel verilerimin iş görüşmeleri ve işe alım süreçlerinde işlenmesini, hizmet alınan, iş birliği yapılan gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasına, referans olarak belirttiğim veya çalıştığım yerlerden hakkımda bilgi alınmasına ve araştırma yapılmasına muvafakat ettiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.
  3. Referans olarak verisini paylaştığım 3.kişilerin referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceğine ve bu kişilerin söz konusu kişisel verilerinin işyeriniz ile paylaşılması/aktarımına yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmenin tarafımdan yapıldığını ve izinlerinin alındığını kabul beyan ve taahhüt ederim.
  4. İşe Başvuru, Kariyer ve İş Yetkinlik Beyan Formu ile yaptığım başvuru ve eki bilgi-belgelerin başvuru tarihimden itibaren 1(bir) yıl süre ile ileride açılması muhtemel yetkinliklerime uygun iş imkanları için değerlendirilmesine ve işyerinizde bulunan aday personel havuzunda saklanmasına muvafakat ediyorum.