KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

1.   VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu İşletme Unvanı

İmece Tasarruf Finansman Anonim Şirketi

MERSİS/TCK No

0474069506200001

KEP Adresi

imecetasarruf@hs01.kep.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi

www.imecetasarruf.com

Telefon

444 1 999

Posta Adresi

İkitelli Osb Mah. Süleyman Demirel Blv. Demirciler Sanayi Sit. No: 4 /1b/- Başakşehir/İSTANBUL

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kvkk@imecetasarruf.com

 

2.   AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

a.   İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin amacı, işletmemiz tarafından işlenen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

 

b.   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, TC No, Kamera Kaydı, Adres, Maaş, IP, Log, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.

 

c.    Veri Sorumlusu işletmemiz tarafından kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

 

d.   6698 Sayılı KVKK’nın 5. maddesi gereği bir kısım verileriniz istisna hukuka uygunluk şartlarına bağlı olarak açık rızanız olmaksızın işlenebilecekken birtakım verileriniz ancak ve ancak “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızanıza” istinaden işlenebilecektir. Açık rızanız ile işlenen verilerinizin işlenmesine ilişkin vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman 6698 sayılı KVKK’nın 11.maddesinde ve işbu bildirimin “Haklarınız” başlığında yer alan açıklamalara uygun olarak “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile işletmemize başvurarak geri çekebilirsiniz. Açık rızanızı çekmeniz halinde ilgili veriler başka amaçlar ile ayrıca işlenmiyor ise imha edilecektir.  Aksi halde açık rızanız olmaksızın işlenme amaç ve hukuki sebepleri ile işlenmeye devam edilecektir.

 

3.   İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Veri Sorumlusu işletmemizce işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, hukuki sebepleri (açık rıza/istisna hukuka uygunluk şartları) aşağıda yer almaktadır.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad Ve Soyad, Yaş (reşit bir kişi ile görüşme yapıldığının teyidi için), Cinsiyet (hitabet için)

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-Posta, Aranılan Şehir(İl-İlçe) Bilgisi

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Talep-Şikayet-Öneri-Beklenti Bilgisi (görüşme bilgisi)

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Hukuki İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Yararlanılan veyahut Talep edilen Mal/Hizmet Bilgileri, Firma-Kurum Bilgisi / Firmadaki- Kurumdaki Unvan Bilgileri

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ses Kaydı (Çağrı Merkezi)

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Pazarlama

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Memnuniyet Anket Bilgisi (Anket yapılabilmesi için)

İşlenme Amaçları

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yönetilmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın olması halinde işlenebilecektir.

 

4.   KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz sözlü veya elektronik ortamlar aracılığı ile;  çağrı merkezimizi arayarak bizlerle iletişim kurmanız, hizmet talebinde bulunmanız, bilgi talep etmeniz sırasında, görüşme sonunda memnuniyet anketine katılmanız sırasında, hizmetin veya faaliyetin niteliğine göre sizin tarafınızdan sağlanan otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

5.   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

a.   Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, talep edilmesi halinde Kamu Kurum Veya Kuruluşları (Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  vb.), veri sorumlusu işletmemiz departmanları, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz, iş/çözüm ortaklarımız, tedarikçimiz olan avukatlarımız, çağrı merkezi hizmeti sağlayıcı firmamız, IT/Bilgi İşlem Destek firmamız, server tedarik firmamız gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

b.   Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

6.   HAKLARINIZ

a.   6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

b.   İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.